Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

1. De inhoud van deze website « www.liessepackaging-cvpbenelux.com » wordt uitgegeven door CVP – Creative Vision of Packaging SAS, met maatschappelijke zetel te 99 rue de l’Union – Bât C – entrée 1 – Village des Voiles 1 -59118 Wambrechies,

Correspondentieadres : 

CVP Benelux SPRL – Liesse packaging
J. Bruyndonckxstraat 72
1780 Wemmel
Belgique
Téléphone : +32.2.460.53.07
info@liessepackaging.be

De website wordt gehost door OVH

De website werd ontwikkeld door : Gaspard Lehembre web designer

 

2. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden 

Elk gebruik of elke visualisering van de website impliceert dat de gebruiker zich ertoe verbindt deze gebruiker na te leven. De gebruiker moet deze gebruiksvoorwaarden dus aandachtig nalezen, afdrukken en er een kopij van bijhouden.

 

 

3. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

De website evolueert en CVP Benelux BVBA kan dan ook verplicht zijn die te wijzigen en/of deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, en dit volledig of gedeeltelijk en op elk moment. Deze wijzigingen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Elke gebruiker van de website wordt dus verzocht om bij elke opening van een sessie rekening te houden met de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden, die permanent kunnen worden ingekeken. Elke gebruiker die niet zou instemmen met de door CVP doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot de website of de gebruiksvoorwaarden wordt verzocht de website te verlaten en die ook niet te gebruiken.

 

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

4.1 Toegang tot de gegevens

De gebruiker kan de gegevens op de website of in de nieuwsbrief vrij raadplegen en verbindt er zich toe onderstaande bepalingen uit artikel 5 na te leven. CVP Benelux BVBA zal de gegevens op deze website regelmatig en naar eigen goeddunken updaten. Ondanks de zorg waarmee deze website is ontwikkeld en wordt geüpdatet, zijn fouten, onjuistheden of vergetelheden, verbindingsproblemen of onderbrekingen van de verbinding niet uitgesloten. CVP Benelux BVBA wijst elke aansprakelijkheid in dit verband af.

 

4.2 Abonnement op de nieuwsbrief in de rubriek “Nieuwsbrief”

CVP Benelux BVBA biedt de gebruiker de mogelijkheid zich gratis te abonneren op de nieuwsbrief en die per email te ontvangen. De gebruiker kan zich steeds uitschrijven via eenvoudig verzoek aan CVP Benelux BVBA: – via email info@liessepackaging.be – of via brief naar: CVP Benelux BVBA  – J. Bruyndonckxstraat 72 – 1780 Wemmel – België – of via de daartoe voorziene link in de rubriek “Nieuwsbrief”. De gebruiker is ervan op de hoogte dat hij voor het abonneren op de website zijn persoonsgegevens moet doorgeven en dat CVP Benelux BVBA die volgens de in artikel 6 bepaalde voorwaarden zal gebruiken en bijhouden.

 

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Auteursrecht

Alle pagina’s van de website, o.a. die met de gegevens, waartoe CVP via de website toegang verleent, zijn mogelijks beschermd door auteursrechten en zijn eigendom van CVP Benelux BVBA en/of van derden. Elke reproductie en/of weergave en/of verspreiding van die gegevens, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CVP..

 

5.2 Merkenrecht

De al dan niet figuratieve merken, die worden afgebeeld op de website of in de nieuwsbrief, zijn al dan niet geregistreerde merken, die eigendom zijn van CVP (of waarvan zij de houders zijn), en met name dan het merk “CVP Creative” en “SO GREEN by CVP” die door CVP SAS zijn gedeponeerd, of van derden (hierna samen de “Merken”).

De vermelding van de merken op de website of in de nieuwsbrief impliceert geenszins, noch impliciet noch expliciet, de toekenning van een gebruiksrecht, een licentie of welke toelating dan ook met betrekking tot die merken, behalve in geval van bijzondere en voorafgaande schriftelijke toestemming van CVP en, desgevallend van de betroffen derden.

Elke niet door een bijzondere en voorafgaande schriftelijke toestemming van CVP en desgevallend van de betroffen derden geoorloofd gebruik van de op de website of in de nieuwsbrief vermelde merken, is strikt verboden. CVP en/of de betroffen derden zullen een rechtsvordering kunnen instellen, ook strafrechtelijk, om de naleving van de rechten op hun merken af te dwingen.

 

6. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die de gebruiker voor zijn abonnement op de nieuwsbrief opgeeft, zullen uiteraard door CVP worden gebruikt. CVP zal de voor het abonnement op de nieuwsbrief ingezamelde persoonsgegevens enkel gebruiken om die nieuwsbrief op te sturen naar de gebruiker.

De persoonsgegevens zullen worden ingezameld en verwerkt overeenkomstig de wet “Informatique et Libertés” (Informatica en Vrijheden) van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. Deze verwerkingen worden gemeld aan de ‘Commission Nationale Informatique et Libertés’ (Nationale Commissie Informatica en Vrijheden).

Overeenkomstig de bepalingen van deze wet heeft de gebruiker het recht om de hem betreffende persoonsgegevens te corrigeren en te schrappen, en er inzage in te krijgen. De gebruiker kan zich ook steeds gratis en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van die persoonsgegevens. De gebruiker kan van die rechten gebruik maken door via email of per brief contact op te nemen met de verantwoordelijke dienst. CVP verbindt er zich hierbij toe deze persoonsgegevens aan geen andere derden af te staan of over te dragen, dan aan die die in dit document zijn bepaald.

1- Identificatie van de ontvangen persoonsgegevens, einddoel en verwerking van de verwerkte persoonsgegevens
CVP Benelux verzamelt persoonsgegevens in het kader van haar prestaties en werkuitvoeringen.
Deze persoonsgegevens zijn verzameld wanneer een klant :
– een info aanvraag stelt via de website(s) van CVP Benelux
– onze Klantendienst contacteert
Voor een beter begrip van de door CVP Benelux verwerkte persoonsgegevens geven we u een overzicht van de persoonsgegevens die door CVP Benelux worden verzameld :
Doel van de verwerking Gegevens type
Klanten beheer Geslacht
Naam
Voornaam
Adres
Telefoon nummer
Fax nummer
Email adres

2- Opslag van persoonsgegevens
De verwerkte en door CVP Benelux verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in het Europees gebied.
3- Gebruik van de persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens kunnen gewisseld worden tussen de verschillende eenheden van de groep CVP.
In het kader van haar prestaties of afwerking van een overeenkomst tussen CVP en haar klanten kunnen deze gegevens aan derden gecommuniceerd worden (voorbeeld : transport maatschappij voor de levering van goederen)
4- Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt volgens de wettelijk bepaalde termijnen.
5- Recht tot toegang of wijziging van de persoonsgegevens
Conform de wetgeving 78-17 « Informatica en Vrijheden » van 6 januari 1978, heeft iedereen recht tot toegang, wijziging of annulatie van zijn persoonsgegevens.
Dat recht kan u gebruiken door ons te contacteren op het volgend adres :
CVP Benelux – Victor Van Paepeghemstraat 1A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
of per email op het volgend adres : info@liessepackaging.be
Conform het artikel 40 van de voorgenoemde wetgeving moet bij elke vraag een door de aanvrager ondertekend kopie van een geldig identiteitskaart worden voorgelegd alsook een adres waar CVP de aanvrager kan contacteren. Het antwoord wordt dan binnen de maand na ontvangst doorgestuurd.
Bovendien, volgens de wetgeving 2016-1321 van 7 oktober 2016, mogen de personen die het wensen hun persoonsgegevens beheren nadat ze overleden zijn.
Elke vraag daaromtrent zal binnen de maand na ontvangst behandeld worden.
Ten slotte, bij verkoop, overname of acquisitie van eenheid binnen of buiten de groep CVP heet iedereen het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens zelf te bepalen. Dit recht valt onder de zelfde voorwaarden als het recht tot toegang of wijziging van de persoonsgegevens.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID – LINK NAAR WEBSITES VAN DERDEN

7.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Ondanks de zorg waarmee deze website is ontwikkeld en wordt geüpdatet, zijn onjuistheden en/of typografische fouten in de informatie en/of voorgestelde gegevens niet uitgesloten. Deze website wordt regelmatig door CVP gewijzigd en geüpdatet. CVP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit, de juistheid, de actualiteit, de volgorde of volledigheid van de gegevens op de website en in de nieuwsbrief, en kan ook helemaal niet worden verplicht die gegevens te updaten. Geen enkele overheid heeft de juistheid of het bevredigende karakter van de gegevens op de website of in de nieuwsbrief bevestigd.

CVP (of derden betrokken bij het ontwerp van de website of de nieuwsbrief) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover een gebruiker van de website of de nieuwsbrief, of tegenover andere derden, omwille van onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de website of de nieuwsbrief; het gaat hier met name om winstderving, bedrijfsonderbreking, het verlies van programma’s of van andere gegevens uit de IT-systemen van de gebruiker van de website of de nieuwsbrief, of tegenover andere derden, en dit ook al wordt CVP uitdrukkelijk geïnformeerd dat dat soort schade mogelijk is.

Voor de verbetering of het onderhoud van de website (gepland of in noodgevallen) moet CVP mogelijks nu en dan de werking van de website voorlopig onderbreken, en dit zonder kennisgeving.

CVP Benelux BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van dat soort onderhoudsoperaties. Bovendien garandeert de gebruiker CVP dat hij de website strikt overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden zal gebruiken. In dit verband vrijwaart de gebruiker CVP tegen ieder verhaal, met inbegrip van de advocaten- en procedurekosten, veroordelingen, schade, verlies en allerhande kosten die CVP Benelux BVBA zou maken en die het gevolg zouden zijn van een klacht, verzoek, eis, beroep, vordering of veroordeling, wanneer de oorzaak, grondslag of oorsprong daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks de schending van deze gebruiksvoorwaarden zou zijn.

7.2 Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites of naar andere door derden beheerde internetbronnen bevatten (hierna “externe websites”). CVP Benelux BVBA heeft geen enkele controle over externe websites en is geenszins aansprakelijk voor de inhoud ervan en voor de links op deze externe websites. CVP is niet aansprakelijk voor de verspreiding op het internet van informatie die is ontvangen vanaf een externe website, ook niet als deze externe websites niet of slecht functioneren, of als die de IT-systemen van de gebruiker beschadigen.

CVP reikt de gebruiker deze links enkel aan voor het gebruiksgemak van deze laatste. Het invoegen van een link betekent niet dat CVP instemt met de inhoud van deze externe websites, noch dat er een juridische band van welke aard dan ook bestaat tussen CVP en de exploitanten van deze externe websites. De verbinding die de gebruiker maakt met een andere website die via een hyperlink verbonden is met de website of met de nieuwsbrief gebeurt op eigen risico. De gebruiker moet zich schikken naar de regelgeving die van toepassing is op deze externe websites en naar de respectieve algemene voorwaarden.

De vermelding van links of merken, namen, diensten, domeinnamen en benaming van andere bedrijven impliceert geenszins een band tussen CVP en die betroffen bedrijven, producten of diensten, merken, namen of benamingen.

 

 

8. ALLERLEI

Op de website en deze gebruiksvoorwaarden zijn de bepalingen van het Belgisch recht van toepassing. Voor elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden, en meer algemeen voor elk geschil dat verband houdt met de toegang tot of het gebruik van de website en/of enig element dat toegankelijk is op de website, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.